Tư vấn thủ tục đầu tư ra Hàn Quốc

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình muốn đầu tư sang Hàn Quốc, không biết phải làm những thủ tục gì?

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

I. Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Do công ty bạn là nhà đầu tư của Việt Nam hiện nay muốn đầu tư sang Hàn Quốc nên theo quy định của Luật đầu tư 2014 doanh nghiệp của bạn sẽ phải thực hiện thủ tục xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài. Cụ thể, thủ tục đầu tư ra nước ngoài công ty bạn sẽ cần thực hiện thủ tục sau:

Thứ nhất, công ty bạn sẽ cần lưu ý đến các điều kiện để được đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 58 Luật đầu tư 2014 như sau:

1. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 51 của Luật này.

2. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật này.

3. Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc được tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài; trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên và không thuộc dự án quy định tại Điều 54 của Luật này thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này.

5. Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự án đầu tư”.

Thứ hai, về thủ tục đăng ký đầu tư ra nước ngoài thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật đầu tư 2014 như sau:

1. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;

d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này;

đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông báo cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục: Bộ kế hoạch và đầu tư

Ngoài việc xin cấp phép đầu tư ra nước ngoài, công ty bạn cần tìm hiểu kỹ pháp luật của Hàn Quốc về chính sách đầu tư.

II. Dịch vụ tư vấn của SBLAW.

SBLAW tư vấn về thủ tục đầu tư tại Hàn Quốc và thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư ra Hàn Quốc. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để báo giá cụ thể.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan