Tư vấn thành lập công ty liên doanh cho nhà đầu tư

Nội dung bài viết

Phạm vi dịch vụ của các luật sư S&B Law để hỗ trợ nhà đầu tư thành lập Công ty liên doanh bao gồm:

 

Mô tả phạm vi công việc

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan đến góp vốn bằng quyền sử dụng đất:

 • Thẩm định các giấy tờ về quyền sử dụng đất dùng để góp vốn của đối tác Việt Nam;
 • Soạn thảo Hợp đồng liên doanh giữa Nhà đầu tư và đối tác Việt Nam;
Chuẩn bị các tài liệu trong hồ sơ đơn:

 • Thông báo cho nhà đầu tư các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ đơn bao gồm đơn đăng ký, xác nhận khả năng tài chính, nghị quyết của Ban giám đốc, giấy ủy quyền;
 • Liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền để trao đổi về dự thảo hồ sơ đơn;
 • Điều chỉnh hồ sơ trên cơ sở ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ và dịch sang Tiếng Việt.
Hỗ trợ dịch thuật và chứng thực:

Chúng tôi có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong việc dịch thuật và công chứng sau khi tài liệu được hợp pháp hóa.

Điều lệ của Công ty liên doanh

 • Dự thảo mẫu Điều lệ của Công ty liên doanh phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Hoàn thiện dự thảo Điều lệ theo ý kiến góp ý của nhà đầu tư;
 • Dịch thuật Điều lệ sang Tiếng Việt; và
 • Nộp hồ sơ cấp phép tại cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục cấp phép:

 • Theo dõi quá trình cấp phép tại các cơ quan liên quan;
 • Cập nhật các yêu cầu sửa đổi của cơ quan liên quan, nếu có;
 • Chuẩn bị các tài liệu bổ sung và nộp cho cơ quan cấp phép (nếu cần); và
 • Nhận Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh..
Thủ tục sau cấp phép:

Ngay sau khi nhận Giấy chứng nhận đầu tư, Công ty liên doanh phải tiến hành các thủ tục sau cấp phép, bao gồm:

 • Đăng ký mẫu dấu cho Công ty;
 • Đăng ký mã số thuế; và
 • Đăng công báo.

TÀI LIỆU CHUYỂN GIAO CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Tài liệu chuyển giao bao gồm các tài liệu được S&B Law soạn thảo theo yêu cầu của cơ quan cấp phép. Nhà đầu tư sẽ rà soát, phê duyệt và nếu cần thiết, ký các tài liệu này. S&B Law sẽ cung cấp các bản dịch Tiếng Anh của những tài liệu này (hoặc các đoạn trích), tuy nhiên, những tài liệu được dịch chỉ nên được sử dụng nhằm mục đích tham khảo.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan