Tư vấn, soạn thảo hợp đồng thuê nhà xưởng

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình đang có nhu cầu tìm kiếm một Công ty Luật chuyên nghiệp để tư vấn, soạn thảo Hợp đồng thuê nhà xưởng bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong đó bên mình giữ vai trò là Bên cho thuê. Vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư trả lời: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến yêu cầu của Quý Khách hàng, Chúng tôi xin gửi Quý Khách hàng bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật để Quý Khách hàng xem xét:

1.PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Phạm vi công việc của SB Law bao gồm:

a.Tư vấn các khía cạnh pháp lý kiên quan đến giao dịch dự kiến;

b.Dự thảo Hợp đồng thuê nhà xưởng giữa Khách hàng và Bên thuê bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

c.Trả lời các câu hỏi của Khách hàng liên quan đến các rủi ro pháp lý và dự liệu những vấn đề pháp lý cần quan tâm khác cho Quý Khách hàng trong việc thực hiện hợp đồng;

d.Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu, SB Law sẽ tiến hành sửa đổi và hoàn thiện Dự thảo Hợp đồng dựa trên các ý kiến của Khách hàng (không quá 3 lần hoặc 5 giờ làm việc) để đưa ra bản Hợp đồng hoàn chỉnh, giờ làm việc phát sinh thêm sẽ được tính theo phí luật sư theo giờ.

Thời gian và các bước thực hiện:

a.Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Khách hàng đã cung cấp các thông tin cần thiết và thanh toán cho SB Law 60% Phí Dịch vụ theo Mục 4 dưới đây, SB Law sẽ tiến hành soạn thảo và gửi qua email cho Khách hàng Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng thuê nhà xưởng.

b.Khách hàng sẽ xem xét và có thể đưa ra các ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng thuê nhà xưởng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Dự thảo lần thứ nhất của Hợp đồng.

c.SB Law sẽ tiến hành sửa đổi, bổ sung Dự thảo Hợp đồng và gửi lại Dự thảo lần thứ hai của Hợp đồng cho Khách hàng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của Khách hàng.

d.Khách hàng được quyền đưa ra các ý kiến sửa đổi, bổ sung đối với Dự thảo Hợp đồng tối đa là ba lần. Từ lần thứ tư trở đi, SB Law sẽ tính Phí Sửa đổi theo quy định tại Mục 2 dưới đây. Các ý kiến sửa đổi, bổ sung tiếp theo đối với Dự thảo Hợp đồng sẽ được thực hiện tương tự theo quy trình tại điểm (b) và (c) nêu tại Mục 1.2 này.

e.Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

f.Tất cả các công việc sẽ được thực hiện trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8 giờ 30 sáng đến 5 giờ 30 chiều, ngoại trừ ngày nghỉ lễ trừ khi có thỏa thuận khác giữa Khách hàng và SB Law.

g.Bất kỳ sự trì hoãn hoặc chậm trễ nào trong tiến độ thực hiện công việc xuất phát từ những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của SB Law bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thay đổi quy định của pháp luật, phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Khách hàng thay đổi yêu cầu tư vấn v.v. sẽ không được tính vào thời hạn thực hiện dịch vụ.

2. PHÍ DỊCH VỤ:

Phí Dịch vụ của SB Law là:

  • Phí dịch vụ tư vấn, soạn thảo Hợp đồng thuê nhà xưởng là: 10.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười triệu Đồng Việt Nam);
  • Phí Sửa đổi từ lần thứ tư trở đi đối với Dự thảo Hợp đồng là: 3.300.000 VNĐ/giờ làm việc (Ba triệu ba trăm nghìn Đồng Việt Nam một giờ làm việc).
  • Phí Dịch vụ nêu trên không bao gồm 10% thuế VAT; chi phí đi lại, ăn ở của luật sư (nếu có); chi phí ngân hàng và các chi phí khác có liên quan.
  • Phí Dịch vụ nêu trên dựa trên những đánh giá, giả định, phạm vi dịch vụ và thời gian thực hiện dịch vụ theo quy định tại Bản đề xuất dịch vụ tư vấn pháp luật này. SB Law bảo lưu quyền tính lại phí dịch vụ và rà soát lại thời gian thực hiện dịch vụ trong trường hợp Khách hàng thay đổi phạm vi yêu cầu tư vấn.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan