Tư vấn pháp luật về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhằm sửa đổi địa chỉ

Nội dung bài viết

Trong trường hợp công ty có vốn đầu tư nước ngoài (Khách hàng) có nhu cầu tư vấn pháp luật về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để sửa đổi địa chỉ trụ sở chính.

S&B Law là một công ty luật và có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng thực hiện yêu cầu trên đây.

Phạm vi dịch vụ và Thời hạn thực hiện công việc nêu trên như sau:

Phạm vi dịch vụ:

Phạm vi dịch vụ của S&B Law gồm các công việc sau đây:

Soạn thảo hồ sơ đơn:

· Thông báo danh mục tài liệu cần thiết để soạn thảo hồ sơ đơn theo quy định của pháp luật Việt Nam;

· Soạn thảo hồ sơ đơn để nộp lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm đơn đề nghị, bản giải trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, ủy quyền, nghị quyết của Ban Giám đốc bằng tiếng Anh;

· Phối hợp với Khách hàng để trao đổi về nội dung hồ sơ đơn;

· Điều chỉnh hồ sơ đơn trên cơ sở ý kiến đề xuất của Khách hàng;

· Hoàn thiện hồ sơ đơn theo ý kiến tư vấn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và

· Dịch bản thảo cuối cùng của hồ sơ đơn sang tiếng Việt để thực hiện công việc.

Thủ tục cấp phép:

· Đại diện cho Khách hàng nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

· Phối hợp với nhân sự của Khách hàng trong việc theo dõi quá trình cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

· Rà soát và tư vấn các vấn đề liên quan đến các yêu cầu bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu có; và

· Hỗ trợ Khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu cần thiết để phản hồi ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thủ tục sau cấp phép:

· Công bố việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Khách hàng trên báo chí.

Phương thức thực hiện:

- Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng;

- Hỗ trợ Khách hàng soạn thảo hồ sơ đơn;

- Thay mặt Khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Thời hạn thực hiện:

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết theo quy định, S&B Law sẽ chuyển giao tài liệu cho Khách hàng xem xét và ký.

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đơn đã được ký và đóng dấu từ Khách hàng, S&B Law sẽ nộp hồ sơ đơn lên Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, S&B Law sẽ nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho Khách hàng.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, S&B Law sẽ hoàn thành các công việc sau thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật Việt Nam cho Khách hàng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan