Từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, luật hôn nhân và gia đình sửa đổi trong đó có chế định mang thai hộ chính thức có hiệu lực, hiện 3 đơn vị được Bộ Y tế chỉ định thực hiện kỹ thuật mang thai hộ là Bệnh viện TW Huế, Bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Phụ sản trung ương. Trường hợp nào thì có thể mang thai hộ, luật pháp quy định ra sao xung quanh vấn đề này.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn