Tư vấn luật lao động về chấm dứt hợp động lao động với lao động dôi dư

Nội dung bài viết

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp (Khách hàng) tiến hành thay đổi công nghệ và tái cơ cấu sản xuất, vì vậy, xuất hiện các lao động dôi dư, Khách hàn mong muốn được tư vấn bởi một công ty luật chuyên nghiệp về việc chấm dứt hợp đồng lao động với lao động dôi dư.

S&B Law là một Công ty Luật chuyên nghiệp trong việc tư vấn pháp luật về lao động,có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng đáp ứng tốt nhất nhu cầu được tư vấn và hỗ trợ Khách hàng trong việc thực hiện các yêu cầu nêu trên.

Phạm vi tư vấncủa các luật sư S&B Law.

Thẩm tra pháp lý

- Cung cấp cho khách hàng tổng quan về pháp luật liên quan tới việc chấm dứt hợp đồng lao động và thuyên chuyển nhân sự.

- Nghiên cứu và phân tích bất lợimà khách hàng sẽ phải đối mặt trong quá trình chấm dứt hợp đồng lao động, thuyên chuyển nhân sự, bao gồm nhưng không giới hạn những bất lợi phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng lao động và thuyên chuyển nhân sự;

- Tư vấn giải pháp thích hợp nhất cho các vấn đề mấu chốt trong quá trình phân tích.

Chấm dứt hợp đồng lao động

- Hỗ trợ khách hàng trong việc chuẩn bị các kế hoạch dự phòng lao động để trình lên cơ quan quản lý lao động địa phương;

- Dự thảo thông báo việc chấm dứt/ quyết định/ thỏa thuận với người lao động và các thủ tục liên quan đến nội bộ cho người quản lý xem xét và quyết định hoặc rà soát thỏa thuận chấm dứt này đã được Khách hàng chuẩn bị.

- Hỗ trợ Khách hàng để đàm phán với Lao động dôi dư trong việc chấm dứt hợp đồng lao động theo sự thỏa thuận của các bên hoặc xử lý các thủ tục cần thiết theo lý do cho thôi việc trong vòng tối đa 02 ngày làm việc liên tiếp, với điều kiện là tất cả các cuộc họp với người có liên quan được bố trí bởi Khách hàng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan