Tư vấn Hợp đồng ủy thác.

Nội dung bài viết

Quý Khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu về tính chất pháp lý của Hợp đồng Ủy thác Đầu tư mẫu của Công ty “Hợp đồng Ủy thác”, do đó, SB Law hân hạnh đệ trình Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Phân tích Pháp lý để Quý Khách hàng xem xét.

1. Phạm vi công việc của SB Law.

Mô tả phạm vi dịch vụ

Để tiến hành rà soát và đưa ra tư vấn về bản chất pháp lý của Hợp đồng Ủy thác cũng như trách nhiệm của các bên liên quan, Chúng tôi sẽ tiến hành những công việc sau đây:

  • Rà soát Hợp đồng Ủy thác mẫu giữa Công ty và Khách hàng trên cơ sở các quy định pháp lý liên quan nhằm làm rõ quyền hạn, trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên được quy định và/hoặc theo tinh thần các quy định trong Hợp đồng này;
  • Tìm kiếm và đưa ra các phương án để Công ty có thể hoạt động đúng với chức năng của mình cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Tìm kiếm các phương án sửa đổi Hợp đồng Ủy thác nhằm tránh những rắc rối có thể gặp phải trong quá trình làm việc cho Công ty

2. Tài liệu chuyển giao

Tài liệu được chuyển cho Khách hàng là một Bản Phân tích Pháp lý gồm các nội dung như được nêu trong mục 1 của Bản Đề xuất này bằng tiếng Việt.

3. Thời gian thực hiện công việc

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng xác nhận vào Bản Đề xuất Dịch vụ này cua SB Law, chúng tôi sẽ chuyển Bản Phân tích Pháp lý cho Khách hàng xem xét.

Trong trường hợp Khách hàng không có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung nào, Bản Phân tích Pháp lý này sẽ được coi là Bản Phân tích Pháp lý cuối cùng;

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày Khách hàng gửi thắc mắc hoặc yêu cầu làm rõ thêm về Bản Phân tích Pháp lý, SB Law sẽ gửi lại Bản Phân tích Pháp lý sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Khách hàng.

Bản Phân tích Pháp lý sửa đổi sẽ được coi là Bản Phân tích Pháp lý cuối cùng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan