Tư vấn điều kiện rút vốn góp trong công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Hòa, ở Hà Nội. Tôi hiện là cổ đông phổ thông của công ty cổ phần X. Công ty thành lập tháng 12/2017, hiện tại theo báo cáo chưa phát sinh hoạt động kinh doanh, chưa có tài khoản ngân hàng. Nhưng trên thực tế, tôi đã góp vốn 10% vào tài khoản cá nhân của giám đốc. Hiện tại đang đầu tư kinh doanh mặt hàng giầy dép được 2 tháng. Do bất đồng quan điểm, và do sự điều hành của giám đốc rất chủ quan, không có đường lối đúng nên tôi muốn rút vốn. Giám đốc trừ của tôi 20% số tiền tôi góp mới cho rút vốn. Vậy xin hỏi: Như vậy có phù hợp hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo Điểm d Khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

“d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này”.

Khoản 3 Điều 119 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập như sau:

“3. Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó”.

Khoản 1 Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”.

Như vậy, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành thì bạn là cổ đông phổ thông thì bạn có thể rút vốn ra khỏi công ty cổ phần bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần cho người khác nếu điều lệ công ty không quy định về hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

Giá chuyển nhượng cổ phần do các bên thỏa thuận. Nếu bạn chuyển nhượng cổ phần của mình cho giám đốc của công ty thì giám đốc công ty không được tự ý trừ 20% số tiền bạn góp vào mà các bên phải thỏa thuận với nhau về giá cả chuyển nhượng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan