Trình tự thủ tục để Chủ tịch hội đồng thành viên bãi nhiệm Giám đốc

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Em chào luật sư ạ! Luật sư cho em hỏi với quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2020 thì Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên muốn bãi nhiệm Giám đốc công ty cần những thủ tục pháp lý nào ạ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 55 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Hội đồng thành viên có quyền:

"Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty".

Tại điều 56 Luật doanh nghiệp 2020, Chủ tịch hội đồng thành viên do hội đồng thành viên bầu có quyền:

“…triệu tập chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên”.

Do đó, để có thể tiến hành bãi nhiệm chức danh giám đốc thì trước hết, chủ tịch hội đồng thành viên cần thực hiện việc triệu tập cuộc họp hội đồng thành viên. Tiếp theo, việc lấy ý kiến tại cuộc họp hội đồng thành viên được triển khai như sau:

Căn cứ quy định tại điều 59 Luật doanh nghiệp 2020 và trong trường hợp điều lệ công ty của bạn không có quy định khác thì việc bãi nhiệm chức danh giám đốc sẽ được thực hiện thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp và được các thành viên dự họp sở hữu từ 65% tổng số vốn góp của tất cả các thành viên dự họp trở lên tán thành.

Như vậy, nếu số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với việc bãi nhiệm Giám đốc này thì Nghị quyết về việc bãi nhiệm này sẽ được thông qua.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan