Trả lời vướng mắc về hóa đơn thương mại

Nội dung bài viết

Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1554/TCT-CS hướng dẫn về hóa đơn.
Căn cứ theo quy định pháp luật, hóa đơn thương mại không thuộc một trong các loại hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014, theo đó, trước khi áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp lập hóa đơn thương mại cho hàng hóa xuất khẩu có sai sót thì không có quy định sử dụng hóa đơn điện tử tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 để thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn thương mại.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan