Thương nhân nước ngoài là gì? Quyền và nghĩa vụ thương nhân nước ngoài

Nội dung bài viết

Thương nhân nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ. Hoạt động của thương nhân nước ngoài mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam như tạo thêm việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, v.v. Bài viết này sẽ trình bày về khái niệm thương nhân nước ngoài, vai trò và tầm quan trọng của họ trong nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời đề xuất một số giải pháp để thu hút và hỗ trợ thương nhân nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài là gì?

Thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp theo pháp luật nước ngoài và được pháp luật nước ngoài công nhận, hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cụ thể:

 • Cá nhân nước ngoài: Là công dân nước ngoài có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động thương mại.
 • Tổ chức nước ngoài: Là doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức phi lợi nhuận, v.v. được thành lập hợp pháp theo pháp luật nước ngoài và được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam.
Thương nhân nước ngoài là gì
Thương nhân nước ngoài là gì?

Hoạt động của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Căn cứ Điều 16 Luật Thương mại 2005, Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có 3 hoạt động thương mại chính sau:

 • Đặt văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện là đơn vị đại diện cho thương nhân nước ngoài thực hiện các hoạt động liên lạc, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, nhưng không được trực tiếp thực hiện hoạt động thương mại.
 • Thành lập chi nhánh: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài, được thành lập tại Việt Nam và có quyền thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của thương nhân nước ngoài.
 • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam có vốn đầu tư từ thương nhân nước ngoài.

Nội dung chi tiết của Điều 16 Luật thương mại 2005 như sau:

Điều 16. Thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam

"

 1. Thương nhân nước ngoài là thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nước ngoài hoặc được pháp luật nước ngoài công nhận.

 2. Thương nhân nước ngoài được đặt Văn phòng đại diện, Chi nhánh tại Việt Nam; thành lập tại Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo các hình thức do pháp luật Việt Nam quy định.

 3. Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của mình tại Việt Nam.

 4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thương nhân nước ngoài thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên thì được coi là thương nhân Việt Nam."

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài

Theo đó thì, thương nhân nước ngoài có những quyền và nghĩa vụ sau khi kinh doanh thương mại tại Việt Nam.

Quyền:

 • Được hưởng các ưu đãi đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Được thực hiện các quyền hợp pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nghĩa vụ:

 • Tuân thủ pháp luật Việt Nam.
 • Nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Báo cáo hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Quy định về thương nhân nước ngoại tại Việt Nam
Quy định về thương nhân nước ngoại tại Việt Nam

Như vậy, thương nhân nước ngoài đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Việc thu hút và hỗ trợ thương nhân nước ngoài hoạt động hiệu quả tại Việt Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ Việt Nam. Cần có những chính sách khuyến khích đầu tư, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, đồng thời tăng cường thông tin, hỗ trợ thủ tục cho thương nhân nước ngoài để họ có thể phát huy tối đa tiềm năng và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan