Thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than

Nội dung bài viết

Ngày 12 tháng 8 năm 2013, Bộ tài chính đã ban hành Công văn số 1056/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than. Sau đây là nội dung chính của Công văn:

Bộ Tài chính nhận được công văn số 6139/VPCP-KTTH ngày 25/7/2013 của Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền kiến nghị của Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) về thuế xuất khẩu than. Về việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Ngày 23/5/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 71/2013/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 và 27.04 tại Biểu thuế xuất khẩu. Theo đó, điều chỉnh thuế xuất khẩu mặt hàng than đá thuộc nhóm 27.01 từ mức 10% lên mức 13%. Thông tư số 71/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/7/2013.

Thực hiện công văn số 246/VPCP-KTTH ngày 05/02/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về giá bán than cho sản xuất điện, ngày 26/7/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 548/BTC-QLG hướng dẫn về giá than bán cho sản xuất điện. Theo đó, từ ngày 01/8/2013, giá than bán cho sản xuất điện đã được điều chỉnh tăng theo nguyên tắc bù đắp được giá thành toàn bộ năm 2013, tối đa bằng giá than xuất khẩu cùng chủng loại tại thời điểm điều chỉnh để thực hiện đúng Nghị quyết số 51/2010/QH13 ngày 08/11/2010 của Quốc hội "Chủ động thực hiện lộ trình điều chỉnh giá cả một số hàng hóa, dịch vụ Nhà nước đang quản lý như điện, than, các dịch vụ công như y tế, giáo dục… theo cơ chế thị trường", Nghị quyết số 31/2012/QH13 ngày 08/11/2012 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013 và đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định.

Mức thuế suất thuế xuất khẩu 13% đối với mặt hàng than đá vừa mới được thực hiện từ ngày 7/7/2013. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Tập đoàn trước mắt thực hiện mức thuế xuất khẩu 13% quy định tại Thông tư 71/2013/TT-BTC.

Các bạn có thể download toàn văn tài liệu tại đây.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan