Thuế VAT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng.

Nội dung bài viết

Khoản thu từ lãi tiền cho vay mà pháp luật không cấm của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trên đây là nội dung được quy định trong Công văn 17164/BTC-TCT của Bộ Tài chính ngày 11/12/2012 v/v thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan