Thuế GTGT mặt hàng thiết bị điện tử chuyên dùng

Nội dung bài viết

Ngày 26/04/2024, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 1820/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng máy laser CNC.

Căn cứ theo Mục IV Phần B Phụ lục III Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ, trường hợp hàng hóa nêu tại công văn số 20240401/GFVN được xác định là thiết bị điện tử chuyên dùng thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT, áp dụng mức thuế suất là 10%. Mã số HS ở cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan. Doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định 94/2023/NĐ-CP để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan