Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Nội dung bài viết

sales-tax

Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng thầu phụ với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Ban quản lý dự án thì doanh thu tính thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ VN thực hiện. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong việc ký kết hợp đồng thầu phụ với nhà thầu phụ VN không được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế mà được tính vào chi phí của nhà thầu nước ngoài.

Đây là nội dung được quy định tại Công văn 4175/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 23/11/2012 v/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan