Thực hiện quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Nội dung bài viết

Ngày 28 tháng 3 năm 2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1253/TCT-KK 2024 về thực hiện quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, theo đó:

- Trách nhiệm của Cục trưởng: Cục trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên địa bàn. Họ phải bố trí đầy đủ nguồn lực, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thuế đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.
- Thời hạn giải quyết hồ sơ: Các cán bộ, công chức phải đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đúng thời hạn.
- Quản lý, giám sát tiến độ: Cục trưởng Cục Thuế có biện pháp tăng cường quản lý, giám sát tiến độ thực hiện của các bộ phận, công chức được giao nhiệm vụ liên quan đến giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT.
Công văn này nhấn mạnh việc thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT trong năm 2024.

Tham khảo thêm >> Giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan