Thực hiện ký quỹ với dự án đầu tư được Nhà nước cho thuê đất

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Dự án đầu tư mà tôi dự định thực hiện cần thuê đất của Nhà nước. Xin hỏi, nếu tôi được cho phép thuê đất thì sau khi thực hiện những thủ tục thông thường để được cấp phép đầu tư, tôi có cần tiến hành thêm thủ tục đặc biệt gì không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đầu tiên, để thực hiện dự án đầu tư bạn cần thực hiện những thủ tục thông thường khác như xin quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư,…tùy theo quy mô, loại hình dự án của bạn.

Nếu dự án đầu tư của bạn được Nhà nước cho thuê đất thì căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư 2014 về bảo đảm thực hiện dự án đầu tư, bạn cần ký quỹ trừ một số trường hợp.

1. Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau:

  1. a) Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
  2. b) Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
  3. c) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư;
  4. d) Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác;

đ) Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.

Về hình thức và thời điểm kỹ quỹ, Khoản 2 Điều 27 Luật Đầu tư 2014 quy định ký quỹ trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư sau khi dự án đầu tư được quyết định chủ trương đầu tư nhưng phải trước thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thì thời điểm ký quỹ là thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Về mức ký quỹ, Khoản 3 Điểm 27 Luật Đầu tư 2014 quy định:

“3. Mức ký quỹ được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư quy định tại văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau:

  1. a) Đối với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức ký quỹ là 3%;
  2. b) Đối với phần vốn trên 300 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 2%;
  3. c) Đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, mức ký quỹ là 1%.”

Lưu ý, vốn đầu tư của dự án không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nộp cho nhà nước và chi phí xây dựng các công trình công cộng thuộc dự án đầu tư; nếu dự án được Nhà nước cho thuê đất trong từng giai đoạn, mức ký quỹ được tính theo vốn đầu tư của dự án tương ứng với từng giai đoạn giao đất, cho thuê đất.

Khoản 5 Điều 27 của Luật quy định tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản của Cơ quan đăng ký đầu tư mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam theo lựa chọn của nhà đầu tư. Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản ký quỹ và thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản ký quỹ. Tiền ký quỹ nộp vào ngân sách nhà nước trừ các trường hợp được hoàn trả tiền ký quỹ.

Ngoài ra, Luật Đầu tư có quy định các trường hợp được giảm tiền kí quỹ và được hoàn tiền kí quỹ tại Khoản 6, Khoản 8 Điều 27. Ngoài ra, nhà đầu tư đã tạm ứng tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư được hoãn thực hiện nghĩa vụ ký quỹ tương ứng với số tiền giải phóng mặt bằng, tái định cư đã tạm ứng theo quy định tại Khoản 7 Điều 27. Khoản 10 quy định, trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi các điều kiện ký quỹ, Cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư thỏa thuận điều chỉnh việc ký quỹ.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan