Thủ tục thành lập Trung tâm rèn luyện sức khỏe

Nội dung bài viết

Hoạt động kinh doanh dịch vụ Trung tâm rèn luyện sức khỏe (huấn luyện và luyện tập Yoga, trung tâm thể dục thể hình) không có trong Biểu cam kết WTO, đồng thời nhà đầu thư thuộc BVI nên về nguyên tắc Việt Nam không có nghĩa vụ mở cửa.

Tuy nhiên mục tiêu này thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu từ theo Nghị định 108/2006 nên đề nghị Sở KHĐT căn cứ ý kiến thẩm tra của các cơ quan quản lý chuyên ngành (Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao-Du lịch) làm căn cứ cho việc cấp giấy phép điều chỉnh cho dự án.

Trên đây là nội dung của Công văn 994/BKHĐT-ĐTNN của Bộ KHĐT ngày 7/2/2013 v/v điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan