Thủ tục hải quan, hoàn thuế Nhập khẩu

Nội dung bài viết

Ngày 23 tháng 5 năm 2024, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 2269/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và điều kiện hoàn thuế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty (là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối...) sẽ phải đảm bảo các quy định tại Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 và Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ.

2) Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (trừ doanh nghiệp chế xuất)

Điều 87 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định cụ thể hồ sơ hải quan, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3) Về việc sử dụng mã loại hình

Đối với trường hợp hàng hóa đã nhập khẩu (bao gồm hàng hóa nhập khẩu theo quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), sau đó xuất khẩu nguyên trạng, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến (bao gồm hàng hóa xuất khẩu theo quyền của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan sử dụng mã loại hình B13 - xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.
Do đó, đối với phần khí He-li còn lại trong bồn sau khi Công ty thực hiện hoạt động sang chiết (không pha chế, bơm nạp, không làm thay đổi tính chất lý hóa, đặc tính, công dụng của hàng hóa) nếu đáp ứng điều kiện nguyên trạng, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến theo hướng dẫn nêu trên thì sử dụng mã loại hình B13 khi xuất khẩu ra nước ngoài hoặc khu phi thuế quan.
Trường hợp Công ty đã được cấp quyền nhập khẩu và nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu thì Công ty đăng ký mã loại hình A41 - nhập kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu.

4) Về hoàn thuế nhập khẩu.

Căn cứ theo quy định pháp luật, không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế xuất khẩu quy định tại Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016. Hồ sơ không thu thuế, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 37a Nghị định này.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn số 2269/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và điều kiện hoàn thuế nhập khẩu

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan