Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi GCNĐKDN

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty tôi đang làm việc là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành từ năm 2013. Cách đây 1 tuần chúng tôi nhận được quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo tôi được biết khi bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải tiến hành những thủ tục giải thể doanh nghiệp. Thủ tục giải thể trong trường hợp của công ty tôi được quy định như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Giải thể doanh nghiệp có thể được hiểu là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo ý chí của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền với điều kiện doanh nghiệp phải đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Doanh nghiệp bị giải thể khi thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trương hợp bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Điều 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án quy định tại điểm d khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

– Cơ quan đăng ký kinh doanh, phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đồng thời với việc ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án;

– Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của doanh nghiệp phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

– Việc thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 202 của Luật Doanh nghiệp.

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.

– Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 203 mà không nhận phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Những lưu ý đối với thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Cá nhân người quản lý công ty có liên quan phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại do việc không thực hiện hoặc không thực hiện đúng quy định tại Điều 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Như vậy, căn cứ Điều 203 Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định của Cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thu hồi giấy phép đăng ký doanh nghiệp công ty bạn phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể công ty bạn phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp. Trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải đồng thời gửi kèm theo quyết định giải thể của công ty phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Công ty bạn phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ theo quy định tại Điều 202 Luật Doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của công ty bạn phải gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty. Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày thông báo tình trạng giải thể mà những người liên quan không có ý kiến hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bạn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan