Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid hoặc Thoả ước Madrid có chỉ định Việt Nam

Nội dung bài viết

Cá nhân, tổ chức nước ngoài có thể nộp đơn trực tiếp vào Việt Nam thông qua các đại diện sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc nộp đơn qua hệ thống Madrid, gồm Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid.

Các bước nộp đơn:

Tiếp nhận đơn:

Sau khi nhận được thông báo của Văn phòng quốc tế về đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn theo thủ tục áp dụng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trực tiếp cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.
Ra quyết định chấp nhận/từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế– Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo từ chối đơn cho Văn phòng quốc tế (nêu rõ lý do và nội dung từ chối);

– Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế, công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu.
Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu:

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh hoặc kết hợp các yếu tố đó;
– Có khả năng phân biệt với nhãn hiệu hàng hoá cùng loại của chủ thể khác.
– Thời hạn kết luận về khả năng bảo hộ của nhãn hiệu: 12 tháng; – Công bố Quyết định: 01 tháng từ ngày ra Quyết định.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan