Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

UBND cấp quận/huyện

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Nộp Hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, đồng thời đăng báo địa phương nơi hợp tác xã hoạt động trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng.

Bước 2: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng, cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đơn ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của hợp tác xã.

Bước 3: Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận việc xin giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã phải xử lý vốn, tài sản theo quy định tại Điều 36 của Luật hợp tác xã năm 2003, thanh toán các khoản chi phí cho việc giải thể, trả vốn góp và giải quyết các quyền lợi cho xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

III. Hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

2. Nghị quyết của Đại hội xã viên.

IV. Yêu cầu và điều kiện:

Không

V. Thời hạn giải quyết:

Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan có thẩm quyền.

VI. Căn cứ pháp lý:

1. Luật hợp tác xã;

2. Nghị định 87/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

3. Thông tư 05/2005/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

VII. Phạm vi dịch vụ của SB Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan