Thông báo về việc áp dụng quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân

Nội dung bài viết

Thông báo về việc áp dụng quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân

Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 5773/TB-SHTT ngày 02 tháng 7 năm 2013 về việc áp dụng quy định pháp luật về quốc tịch, địa chỉ và đại diện của cá nhân trong thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp.
Toàn văn của Thông báo 5773/TB-SHTT có thể tải về tại đây.
Cục Sở hữu trí tuệ
Theo: http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/%28agntDisplayContent%29?OpenAgent&UNID=A5DACAB40097E83847257BA20034DFD3

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan