Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Thông báo về số lượng yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH)

Nội dung bài viết

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo: Đến hết ngày 24/05/2017, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản.

Xin trân trọng thông báo để các Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp và các Bên liên quan được biết./.

Mời Quý vị xem thêm phần tư vấn bảo hộ sáng chế của luật sư SBLAW.

Nguồn: http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/vn?proxyUrl=/noip/cms_vn.nsf/(agntDisplayContent)?OpenAgent&UNID=8F58606CFB854B7F4725812A0027EDB8

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan