Thời hạn thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có đăng ký mua cổ phần của công ty cổ phần mới thành lập, đang trong quá trình đăng ký doanh nghiệp. Xin hỏi trong khoảng thời gian bao lâu tôi phải thanh toán cổ phần đã đăng ký mua cho công ty?

Trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 112 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp như sau:

Điều 112. Thanh toán cổ phần đã đăng ký mua khi đăng ký doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

2. Trong thời hạn từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày cuối cùng phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của các cổ đông được tính theo số cổ phần phổ thông đã được đăng ký mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Theo quy định thời gian tối đa mà cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời gian ngắn hơn. Do đó, trong thời hạn tối đa là 90 ngày bạn cần thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan