Thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa

Nội dung bài viết

Ngày 03/06/2024,Cục Thuế tỉnh Lào Cai ban hành Công văn 3629/CT-TTHT về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa. Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về đồng tiền khai thuế, nộp thuế; Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:
Trường hợp Công ty thực hiện xuất khẩu hàng hóa thì thời điểm lập hóa đơn là sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu và thời điểm xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan. Tỷ giá áp dụng để ghi nhận doanh thu hàng xuất khẩu là tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Xem toàn văn nội dung tại Công văn 3629/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về thời điểm lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan