Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Bên mình là công ty cổ phần, với 3 cổ đông, tôi 40%, A 30%, B 30%. Trong quá trình hoạt động, giám đốc B điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, vấn đề tài chính không minh bạch (hiện tại giám đốc B đang giữ con dấu luôn). Vì vậy, giờ 2 thành viên còn lại chiếm 70% cổ phần muốn thay đổi người đại diện là giám đốc B bằng 1 thành viên khác trong 2 người còn lại. Tuy nhiên khi yêu cầu thay đổi giám đốc B không đồng ý và không ký vào giấy triệu tập cuộc họp cổ đông và cũng không trao trả lại con dấu của công ty. Hơn nữa, trong thời gian này một số dự án đang thanh toán tài chính với đối tác làm ăn với hợp đồng đang ký là giám đốc B.

Vậy với trường hợp này công ty phải giải quyết như thế nào để thay được quyền giám đốc. Đồng thời không ảnh hưởng tới các dự án hợp đồng đang thực hiện?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, theo Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

“1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định…”

Trong trường hợp này, bạn và A chiếm 70% cổ phần của công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vẫn có thể được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Thứ hai, theo Điểm c Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về điều kiện để nghị quyết được thông qua:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

  1. c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; …”.

Như vậy, nghị quyết về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty (cụ thể là thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần) được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Thứ ba, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:

  1. Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.
  2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.
  3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp.
  4. Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:
  5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
  6. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

=>Theo đó, sau khi nghị quyết thay đổi người đại diện được thông qua, Giám đốc B sẽ phải trao lại con dấu cho công ty và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan