Thành viên trong công ty hợp danh muốn rút vốn, phải làm sao?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình ở Hà Nội. Mình và 2 người bạn có thành lập một công ty hợp danh. Số tiền đóng góp ban đầu là 4 tỷ đồng và tôi đóng trong đó là 1, 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do có mâu thuẫn nội bộ, mình muốn rút lại tiền đã góp vào công ty, 2 thành viên còn lại không thống nhất được giá mua phần giá trị mà mình đóng góp. SB LAW có thể tư vấn giúp mình về hướng giải quyết trong trường hợp này không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 180 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về những trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh của công ty hợp danh như sau:

“1. Tư cách thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

b) Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

c) Bị khai trừ khỏi công ty;

d) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua”.

Khoản 3 Điều 175 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về những hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh như sau:

“3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại”.

Trong trường hợp của công ty bạn, bạn tự nguyện muốn rút vốn ra khỏi công ty, tuy nhiên 2 thành viên trong công ty của bạn không thống nhất được số tiền để lấy lại phần vốn mà bạn bỏ ra để đầu tư cho công ty. Do đó bạn không thuộc trường hợp được chấm dứt tư cách thành viên theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn vẫn muốn được rút vốn theo quy định của pháp luật, bạn cần thuyết phục các thành viên trong công ty mình mua lại vốn của bạn. Hoặc trong trường hợp 2 thành viên trên không đủ tiền góp thêm vốn, bạn có thể thuyết phục các thành viên trong công ty, để thêm một thành viên mới. Khi đó bạn sẽ thực hiện thủ tục chuyển vốn cho bên đó.

Khi được các thành viên trong công ty đồng ý về việc rút vốn, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan