Thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Nội dung bài viết

I. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II. Các bước tiến hành:

Bước 1: Doanh nghiệp lập hồ sơ điều chỉnh;

Bước 2: Nộp hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và đầu tư;

Bước 3: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ;

Bước 4: Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm tra và quyết định việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

IV. Hồ sơ gồm:

1. Bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đầu tư

3. Văn bản giải trình về đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

4. Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc hợp tác xã trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã.

5. Hợp đồng chuyển nhượng vốn đầu tư và hồ sơ pháp lý của đối tác mới tham gia dự án đầu tư (nếu có chuyển nhượng vốn đầu tư).

6. Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư cho đến thời điểm nhà đầu tư có văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

V. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

VI. Yêu cầu:

Đảm bảo dự án đầu tư đã thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật.

VII. Căn cứ pháp lý:

1. Luật đầu tư 2005;

2. Nghị định của chính phủ số 78/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài;

3. Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và đầu tư ngày 10 tháng 10 năm 2007 về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

VIII. Phạm vi dịch vụ của S&B Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan