Tăng cường công tác quản lý thuế TNCN

Nội dung bài viết

Ngày 02/05/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn Số 1806/TCT-DNNCN về việc tăng cường công tác QLT TNCN từ đầu tư vốn đối với thu nhập nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế thực hiện một số nội dung sau:

  • Về công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế: Đề nghị các Cục Thuế thực hiện xây dựng kế hoạch tuyên truyền với hình thức phù hợp với thực tế quản lý NNT trên địa bàn để thực hiện tuyên truyền cho các cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng và các tổ chức khai thay, nộp thuế thay cho các cá nhân (bao gồm các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành chứng khoán).
  • Tổ chức giám sát việc kê khai thay, nộp thay thuế TNCN của các tổ chức khai thay, nộp thay: Đối với các tổ chức khai thay, nộp thay trên địa bàn chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, các Cục Thuế thực hiện các biện pháp quản lý thuế theo quy định để rà soát, tiến hành đôn đốc tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay thực hiện nghĩa vụ khai thay, nộp thay thuế TNCN đối với thu nhập từ cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của cá nhân theo quy định.
  • Về công tác thanh tra, kiểm tra: Thực hiện nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý thuế để thực hiện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế đối với các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại có hoạt động lưu ký chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức phát hành chứng khoán theo quy định, trường hợp phát hiện rủi ro thì thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế theo quy định.
  • Chế độ báo cáo: Các Cục Thuế thực hiện chế độ tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ chậm nhất ngày 5 hàng tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan