Sửa đổi Thông tư về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Nội dung bài viết

Ngày 02/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 11/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Theo đó, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2014/TT-BTC nhằm phù hợp với những quy định tại Nghị định 86/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 175/2016/NĐ-CP trước đó; nổi bật là:

Quy định các doanh nghiệp được cấp GCN đăng ký đầu tư hoặc ĐKDN có hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng hoặc có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép trước 15/02/2017 được tiếp tục kinh doanh máy cũ đến khi thay thế máy mới.

Trường hợp thay thế máy mới phải thực hiện theo quy định mới tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP, Nghị định số 175/2016/NĐ-CP và Thông tư số 57/2017/TT-BTC.

Thông tư số 57/2017/TT-BTC bãi bỏ Điều 9, 10 của Thông tư số 11/2014/TT-BTC với nội dung cụ thể sau:

- Quy định về nhà sản xuất, cung cấp máy trò chơi điện tử có thưởng và tổ chức kiểm định độc lập máy trò chơi điện tử có thưởng.

- Quy định về điều kiện kỹ thuật máy trò chơi điện tử có thưởng.

Thông tư số 57/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/7/2017.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan