Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định AKFTA

Nội dung bài viết

Ngày 27/3/2024, Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 04/2024/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.

Theo đó, Điều 1 Thông tư 04/2024/TT-BCT sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định AKFTA tại Phụ lục I Thông tư 20/2014/TT-BCT.

Đơn cử như sửa đổi quy định hàng hóa có xuất xứ không thuần túy như sau:

- Để áp dụng điểm b khoản 1 Điều 2, hàng hóa nếu không thuộc Điều 5 quy định tại Phụ lục này, được coi là có xuất xứ nếu đạt hàm lượng giá trị khu vực (sau đây gọi tắt là RVC) ít nhất 40% tính theo trị giá FOB, hoặc trải qua một quá trình chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp 4 (bốn) số (sau đây gọi tắt là CTH) của Hệ thống hài hòa.

- Công thức tính RVC được tính dựa trên một trong hai phương pháp sau:

   + Công thức trực tiếp: RVC = VOM/FOB x 100%

Trong đó “VOM” là trị giá nguyên liệu có xuất xứ, bao gồm trị giá nguyên liệu có xuất xứ, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí phân bổ trực tiếp, chi phí vận chuyển và lợi nhuận.

hoặc

   + Công thức gián tiếp: RVC = [(FOB – VNM) / FOB] x 100%

Trong đó “VNM” là trị giá nguyên liệu đầu vào không có xuất xứ hoặc không xác định được xuất xứ, có thể là:

   + Giá CIF tại thời điểm nhập khẩu của nguyên liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa; hoặc

   + Giá mua đầu tiên của nguyên liệu, phụ tùng hoặc hàng hóa không xác định được xuất xứ tại lãnh thổ nước thành viên nơi diễn ra các công đoạn gia công, chế biến.

- Nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất của nước thành viên xuất khẩu linh hoạt áp dụng công thức tính RVC trực tiếp hoặc công thức tính RVC gián tiếp. Công thức tính RVC đã lựa chọn phải được tiếp tục áp dụng suốt một năm tài chính của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất đó. Trường hợp nước thành viên nhập khẩu tiến hành kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, bất kỳ việc kiểm tra, xác minh nào đối với tiêu chí RVC phải được thực hiện trên cơ sở công thức tính RVC mà nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất của nước thành viên xuất khẩu đã sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 05 năm 2024.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan