Sáp nhập các Công ty cổ phần

Nội dung bài viết

Trường hợp các Công ty cổ phần sáp nhập với nhau thì doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký sáp nhập tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư nơi doanh nghiệp nhận sáp nhập đăng ký kinh doanh.

I. Các bước tiến hành:

1. Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty cổ phần thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của pháp luật;

2. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập;

3. Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới thực hiện đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

II. Hồ sơ gồm:

1. Hợp đồng sáp nhập công ty;

2. Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty (của công ty nhận sáp nhập);

3. Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập;

4. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần của công ty nhận sáp nhập.

III. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

IV. Căn cứ pháp lý:

1. Luật Doanh nghiệp 2005;

2. Nghị định 102/2010/NĐ-CỔ PHẦN ngày 01/10/2010 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

3. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký kinh doanh;

4. Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 04/6/2010 hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

V. Phạm vi dịch vụ của SB Law

S&B Law có chức năng và sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý nêu trên, cụ thể bao gồm các công việc sau đây:

  • Tư vấn mọi khía cạnh pháp lý liên quan tới công việc nêu trên.
  • Soạn thảo bộ hồ sơ.
  • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan chức năng cho đến khi doanh nghiệp được giấy phép.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan