Việc cho phép thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai sẽ góp phần giải phóng một nguồn lực lớn thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, giải phóng hàng tồn kho. Tuy nhiên xét trên nhiều khía cạnh, các chuyên gia pháp luật cho rằng phương án này tiềm ẩn không ít rủi ro cho người mua nhà và các tổ chức tín dụng.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn