Quyết định 25/2023/QĐ-TTg: Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Nội dung bài viết

Đất đai có thể coi là một nguồn lực quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều lĩnh vực trong xã hội. Một hành lang pháp lý vững chắc là điều cần thiết để sử dụng nguồn lực này một cách hiệu quả. Do vậy, Nhà nước đang ngày càng nỗ lực điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai nhằm giải quyết các vướng mắc tồn tại và phù hợp thực trạng đất đai ở Việt Nam. Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 25/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2023 vào ngày 3 tháng 10 năm 2023 (Quyết định số 25”). Quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 11 năm 2023. Quyết định số 25 có một số nội dung cơ bản đáng chú ý như sau:

Đối tượng điều chỉnh

Trong Quyết định số 25, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm được ghi nhận là đối tượng áp dụng quy định giảm tiền thuê đất. Ngoài ra, người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai cũng sẽ được áp dụng nội dung của Quyết định 25. Việc liệt kê các đối tượng cụ thể sẽ giúp quá trình áp dụng quy định trong thực tiễn diễn ra thuận tiện và nhanh chóng hơn.

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023
Giảm 30% tiền thuê đất năm 2023

Mức giảm tiền thuê đất

Tiền thuê đất phải nộp trong năm 2023 được giảm 30% đối với đối tượng được quy định cụ thể. Tuy nhiên, mức giảm này không bao gồm số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp (nếu có). Trong trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ.

Mức giảm tiền thuê đất
Mức giảm tiền thuê đất

Trình tự và thủ tục giảm tiền thuê đất

Người thuê đất chuẩn bị hồ sơ và thực hiện thủ tục giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định số 25. Người thuê đất cần lưu ý trong trường hợp đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 và sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì người thuê đất được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của lần tiếp theo theo quy định của pháp luật. Nếu không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì người thuê đất sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nhìn chung, Quyết định số 25 đã điều chỉnh nội dung cơ bản liên quan đến vấn đề thuê đất. Có thể thấy quy định này được ban hành nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí thuê đất từ đó tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan