Chúng ta đã phải mất 69 năm từ năm 1945 đến năm 2014 quyền tự do kinh doanh của công dân mới được xác lập hoàn chỉnh. Theo đó, luật doanh nghiệp 2014 quy định “doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh daonh các ngành nghề mà pháp luật không cấm”

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn