Quy định về lưu hành thực phẩm trên thị trường

Nội dung bài viết

Thực phẩm là sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng, vì vậy, để thực phẩm được lưu hành trên thị trường, luật quy định một số điều kiện sau:

I/ Đối với Cơ sở sản xuất

Cơ sở sản xuất phải tuân thủ quy định pháp luật về điều kiện đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, cụ thể:

- Có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm;

- Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Có trang thiết bị phù hợp để sản xuất, kinh doanh thực phẩm không gây độc hại, gây ô nhiễm cho thực phẩm;

- Sử dụng nguyên liệu, hoá chất, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chết biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm;

-Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ để tham gia sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm cấp cho người đứng đầu cơ sở sản xuất và người trực tiếp tham gia sản xuất chỉ có hiệu lực trong thời hạn một năm kể từ ngày cấp, hết thời hạn một năm, cơ sở phải đăng ký tập huấn lại kiến thức và kiểm tra lại sức khoẻ;

- Thu gom, xử lý chất thải theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bao đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm.

Định kỳ hằng năm Sở Công Thương phối hợp với Cục Quản lý thị trường và/hoặc Chi Cục Quản lý thị trường huyện có thể tiến hành kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn địa phương phù hợp với thẩm quyền của các cơ quan này.

II/ Đối với sản phẩm

Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm có hiệu lực 03 năm kể từ ngày cấp. Hết thời hạn có hiệu lực cơ sở phải thực hiện lại việc đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình lưu hành sản phẩm trên thị trường, ngoài việc duy trì hiệu lực của Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, cơ sở phải duy trì việc kiểm nghiệm sản phẩm 6 tháng một lần với kết quả kiểm nghiệm phải phù hợp với các chỉ tiêu đã công bố.

Nhãn sản phẩm thực phẩm lưu hành trên thị trường phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nhãn hàng hoá. Trên thực tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh thường bổ sung một số hình ảnh và nội dung khác liên quan đến sản phẩm bên cạnh các nội dung theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cho dù nhãn sản phẩm được thiết kế bổ sung bất kỳ hình ảnh và/hoặc nội dung nào cũng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật. Các nội dung này được liệt kê đầy đủ tại Mục Mẫu nhãn sản phẩm trong hồ sơ công bố.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan