Quy định về chính sách tiền tệ mà nhà đầu tư cần quan tâm

Nội dung bài viết

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Các công ty được yêu cầu mở và vận hành tài khoản tiền tệ VNĐ tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

Họ cũng có thể mở tài khoản ngoại tệ nếu các hoạt động kinh doanh yêu cầu, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt bắt buộc phải mở (các) Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp (DICA) tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam, qua đó tất cả các giao dịch vốn sẽ được xử lý (ví dụ như vốn góp, cho vay nước ngoài bao gồm cả cho vay ngắn hạn và cho vay trung / dài hạn).

Thủ tục và hồ sơ cần thiết để mở tài khoản ngân hàng khác nhau tùy theo từng ngân hàng.

THỰC HÀNH KIỂM SOÁT NGOẠI TỆ

Quy định về ngoại hối của Việt Nam yêu cầu tất cả các giao dịch trong nước và giữa cư dân Việt Nam được thực hiện bằng VNĐ.

Luật quy định số lượng giao dịch mà công ty có thể thực hiện bằng ngoại tệ.

Bao gồm:

- Thanh toán cho việc mua hàng hóa và dịch vụ từ các cá nhân và tổ chức bên ngoài Việt Nam;

- Trả nợ và lãi nước ngoài;

- Doanh thu từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng nước ngoài ngoài Việt Nam;

- Thanh toán tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp cho nhân viên nước ngoài.

LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Theo các quy định hiện hành của FIE, DN chỉ được phép chuyển lợi nhuận sau thuế ra nước ngoài (thuế chuyển tiền lãi ở nước ngoài không còn được áp dụng) vào cuối năm tài chính hoặc khi chấm dứt đầu tư vào Việt Nam.

Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế và tài chính của mình với Nhà nước Việt Nam và nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Đây cũng là yêu cầu về việc hoàn thành thuế Thu nhập doanh nghiệp.

FIE được yêu cầu nộp Thông báo chuyển tiền lãi ra nước ngoài cho cơ quan thuế có liên quan trong thời gian bảy ngày làm việc trước ngày chuyển tiền.

 

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan