Quy định thành lập ban thanh tra nội bộ trong doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Vui lòng kiểm tra và tư vấn giúp chúng tôi liên quan tới quy định về thành lập ban thanh tra ( thanh tra, kiểm tra nội bộ) đối với doanh nghiệp từ hai thành viên trở lên theo Luật doanh nghiệp mới.

Và thông tin giúp chúng tôi cần thành lập ban thanh tra ( thanh tra, kiểm tra nội bộ) trong những loại hình doanh nghiệp như thế nào?

Luật sư trả lời: Trong luật doanh nghiệp không có khái niệm ban thanh tra nội bộ. Nếu chúng tôi không nhầm thì doanh nghiệp đang muốn nói đến "Ban kiểm soát".

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 54, Luật doanh nghiệp 2020 thì Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể có Ban kiểm soát. Nếu doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty con của doanh nghiệp nhà nước (công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty do nhà nước nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) thì bắt buộc phải có ban kiểm soát.
Như vậy có thể hiểu là Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên , không phải doanh nghiệp là doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty con của doanh nghiệp nhà nước (công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc công ty do nhà nước nắm giữ từ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) thì không bắt buộc có ban kiểm soát.
Việc thành lập ban kiểm soát có hay không do Công ty tự quyết định.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan