Quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Nội dung bài viết

Ngày 30/06/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng, quy định tại điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP.

Tại điều 4 của Nghị định quy định về chế độ tiền thưởng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác và thưởng định kỳ hằng năm. Đáng chú ý về tiền thưởng của cơ quan, đơn vị là mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp, không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của từng người.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024.

Xem toàn bộ nội dung tại: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan