Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 04 tháng 01 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp (sau đây được gọi tắt là “Nghị định 01”). Nghị định 01 có một số điểm đáng chú ý nổi bật như sau:

1. Nghị định 01 quy định chi tiết về ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì hồ sơ phải có bản dịch tiếng Việt công chứng kèm theo tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Trường hợp giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được làm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được sử dụng để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho cá nhân và tổ chức khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

3. Nghị định 01 bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp xã hội, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

4. Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Nghị định 01 quy định chi tiết về việc ghi nhận tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, các tình trạng pháp lý bao gồm: “Tạm ngừng kinh doanh”; “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”; “Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế”; “Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập”; “Đang làm thủ tục phá sản”; “Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại”; và “Đang hoạt động”.

Nghị định 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/01/2021.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan