Quy định mới về chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung bài viết

Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 199/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 về chuyển đổi ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO. Nội dung cụ thể như sau:

  • Doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi thuế TNDN đối với điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu theo cam kết WTO, kể từ năm 2012 được lựa chọn để tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư (ngoài điều kiện ưu đãi do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu) theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực trong thời gian doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập đến trước ngày Nghị định 24/2007/ND-CP về thuế TNDN có hiệu lực thi hành hoặc theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế TNDN có hiệu lực tại thời điểm bị điều chỉnh ưu đãi thuế do thực hiện cam kết WTO (theo các văn bản pháp luật về thuế TNDN áp dụng kỳ tính thuế năm 2012).
  • Đến năm 2012 doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thì được chuyển đổi ưu đãi theo hướng dẫn tại Thông tư này. Nếu đến năm 2012 đã hết thời gian được ưu đãi thuế thì không được chuyển đổi ưu đãi.
  • Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng nhưng bị chấm dứt ưu đãi theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu thì được phép lựa chọn tiếp tục được hưởng ưu đãi vê thuế TNDN cho thời gian còn lại tương ứng với các điều kiện thực tế đáp ứng doanh nghiệp đáp ứng ưu đãi đầu tư theo diện mở rộng tại thời điểm được cấp giấy phép đầu tư mở rộng hoặc thời điểm dự án đầu tư mở rộng đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (đối với trường hợp không được cấp giấy phép đầu tư mở rộng).
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp việc lựa chọn phương án ưu đãi thuế. Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai hưởng ưu đãi thuế TNDN mà mức ưu đãi lựa chọn thực hiện chuyển đổi thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Thông tư này hoặc không phù hợp với việc lựa chọn chuyển đổi ưu đãi theo quy định tại Thông tư này thì được kê khai điểu chỉnh bổ sung, đồng thời phải thông báo lại cho cơ quan thuế việc lựa chọn mức ưu đãi phù hợp với việc chuyển đổi ưu đãi quy định tại Thông tư này.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan