Quy định mới về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo Luật Đầu tư 2020

Nội dung bài viết

Ngoài những điểm đã quy định trước đó trong Luật đầu tư 2014, Điều 48 Luật đầu tư 2020 cụ thể hướng dẫn bởi từ Điều 57 đến 60 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động đầu tư khi thuộc một trong các trường hợp mới dưới đây:

Thứ nhất, dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo ý kiến của cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư.

Thứ hai, cơ quan đăng ký đầu tư hoặc nhà đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hoạt động dự án đầu tư:

  • Nếu Nhà đầu tư không tự chấm dứt dự án theo điều kiện chấm dứt tại hợp đồng hoặc/ điều lệ hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt.
  • Nếu chỉ chấm dứt một phần, Nhà đầu tư thực hiện phần còn lại và điều chỉnh hoạt động dự án.
  • Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy phép.
  • Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án mà không thu hồi giấy phép.
  • Dự án bị thu hồi đất do không đưa vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, cơ quan có thẩm quyền phải ra quyết định thu hồi đất trước khi quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư.
  • Dự án quy định tại điểm a, b, đ khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư 2020, thì cơ quan có thẩm quyền phải lập biên bản trước khi quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư.

Nguồn ảnh: Thư viện luật

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan