Quy định lập chi nhánh của doanh nghiệp chế xuất

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Chúng tôi là một doanh nghiệp chế xuất và đang mong muốn mở một chi nhánh ngoai tỉnh để thực hiện một công đoạn gia công trong quá trình sản xuất sản phẩm.

Công ty con và chi nhánh này không thuộc diện doanh nghiệp chế xuất, đề nghị SBLAW tư vấn thủ tục và đưa ra một số lưu ý cho loại hình này.

Trả lời: Về vấn đề doanh nghiệp hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Trong trường hợp thành lập công ty con, công ty con sẽ kê khai và hạch toán thuế độc lập.
Công ty mẹ không phải tiến hành kê khai hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa (Điểm b, Khoản 1, Điều 76, Thông tư 38/2015/TT-BTC);
Công ty con làm thủ tục kê khai hải quan theo quy định về thủ tục gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (Điềm a, Khoản 1, Điều 76, Thông tư 38/2015/TT-BTC)
Trường hợp thành lập chi nhánh ngoại tỉnh, DN có 2 lựa chọn sau đây:
- Lựa chọn 1: Thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc. Trong trường hợp này:
+ Thuế môn bài của chi nhánh: Kê khai và nộp tại cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh.
+ Thuế giá trị gia tăng: Kê khai và nộp tại cơ quan thuế tại nơi đặt chi nhánh.
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Kê khai và nộp tại cơ quan thuế nơi đặt trụ sở chính.
+ Trụ sở chính không phải tiến hành kê khai hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa (Điểm b, Khoản 1, Điều 76, Thông tư 38/2015/TT-BTC); Chi nhánh làm thủ tục kê khai hải quan theo quy định về thủ tục gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (Điềm a, Khoản 1, Điều 76, Thông tư 38/2015/TT-BTC)
- Lựa chọn 2: Thành lập chi nhánh hạch toán độc lập. Trong trường hợp này:
+ Thuế môn bài của chi nhánh: Kê khai và nộp tại cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh.
+ Thuế giá trị gia tăng: Kê khai và nộp tại cơ quan thuế tại nơi đặt chi nhánh.
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp: Kê khai và nộp tại cơ quan thuế nơi đặt chi nhánh.
+ Trụ sở chính không phải tiến hành kê khai hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa (Điểm b, Khoản 1, Điều 76, Thông tư 38/2015/TT-BTC); Chi nhánh làm thủ tục kê khai hải quan theo quy định về thủ tục gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (Điềm a, Khoản 1, Điều 76, Thông tư 38/2015/TT-BTC).
Thông thường, theo kinh nghiệm của sblaw, trên thực tế, khi thuê đất ở tỉnh ngoài để hoạt động gia công, sản xuất, thì địa phương thường khuyến khích doanh nghiệp lựa chọn hình thức thành lập công ty con hoặc chi nhánh hạch toán độc lập.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan