Quy định của pháp luật dân sự về Hợp đồng hợp tác

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi tên là Trần Siêu Đ, ở Hải Phòng. Hiện nay, tôi muốn làm một bản hợp đồng hợp tác với một đại diện của Công ty khác. Vậy cho hỏi: Bản chất của loại hợp đồng này là gì? Nội dung của hợp đồng hợp tác gồm những gì?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Khi hợp tác kinh doanh hoặc cùng thực hiện một công việc nhất định, các chủ thể cần giao kết một hợp đồng bằng văn bản theo quy định tại Điều 504 Bộ Luật Dân sự năm 2015. Cụ thể:

Điều 504. Hợp đồng hợp tác

1. Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

2. Hợp đồng hợp tác phải được lập thành văn bản”.

Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng hợp tác là hợp đồng song vụ, các bên trong hợp đồng đều có quyền và nghĩa vụ với nhau. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên phát sinh theo thảo thuận và do pháp luật quy định.

Ngoài ra, hợp đồng hợp tác là hợp đồng không có đền bù, bởi lẽ sau khi giao kết hợp đồng, các bên phải đóng góp tài sản để thực hiện công việc thỏa thuận và trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thu được lợi nhuận sẽ chia cho các thành viên theo thỏa thuận trong hợp đồng. Ngược lại nếu bị thua lỗ thì các thành viên đều gánh chịu theo phần đóng góp tài sản của mình.

Điều 505 Bộ luật Dân sự năm 2015 cũng đã quy định những nội dung chủ yếu của hợp đồng hợp tác như sau:

  • Mục đích, thời hạn hợp tác;
  • Họ, tên, nơi cư trú của cá nhân; tên, trụ sở của pháp nhân;
  • Tài sản đóng góp, nếu có;
  • Đóng góp bằng sức lao động, nếu có;
  • Phương thức phân chia hoa lợi, lợi tức;
  • Quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác;
  • Quyền, nghĩa vụ của người đại diện, nếu có;
  • Điều kiện tham gia và rút khỏi hợp đồng hợp tác của thành viên, nếu có;
  • Điều kiện chấm dứt hợp tác.

Ngoài ra, các chủ thể giao kết hợp đồng có thể thỏa thuận các nội dung khác nếu thấy cần thiết.

Như vậy, khi bạn muốn làm một bản hợp đồng để hợp tác giữa các cá nhân, pháp nhân với nhau thì bạn cần phải hiểu được bản chất của hợp đồng hợp tác theo Điều 504 và trong bản hợp đồng phải có đầy đủ các nội dung theo Điều 505 của Bộ luật dân sự 2015.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan