Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Đảng và nhà nước ta đặt ra và quyêt tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay việc phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Việt Nam còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Vì sao phát triển doanh nghiệp này lại khó và chúng ta cần những giải pháp gì về mặt pháp lý để có thể phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn