Nội dung thay đổi nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020

Nội dung bài viết

Nội dung thay đổi nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020

Doanh nghiệp cần nắm rõ về quyền và nghĩa vụ của mình

hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

5 nội dung thay đổi nổi bật giữa Luật doanh nghiệp 2020 và Luật doanh nghiệp 2014, SBLAW chia sẻ cụ thể như sau:

TTNội dung thay đổiLuật doanh nghiệp 2014Luật doanh nghiệp 2020
1Doanh nghiệp nhà nướcDoanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệDoanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88
2Đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệpTheo quy định tại Khoản 2, Điều 18 thì có 6 nhóm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệpQuy định mới bổ sung một số đổi tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp như:

- Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vồn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);

- Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật hình sự (Khoản 2, Điều 17)

3Thông báo mẫu dấu doanh nghiệpTrước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệpLuật mới không quy định về việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp trước khi sử dụng
4Quyền của cổ đông phổ thôngCổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

- Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Xem xét và trích lục số biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa nhăm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;

- Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;

- Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết (Khoản 2, Điều 114)

Theo quy định mới thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây:

- Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;

- Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;

- Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết (Khoản 2 Điều 115)

5Tên địa điểm kinh doanhTheo quy định hiện hành thì tên địa điểm kinh doanh bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệuTheo quy định mới thì ngoài quy định về chữ viết thì bổ sung thêm tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan