Những vấn đề nào được thảo luận và thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Cương. Quý công ty cho tôi hỏi, đại hội đồng cổ họp thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 thì trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua những vấn đề sau đây:

- Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

- Báo cáo tài chính hằng năm;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

- Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Công ty Luật SBLaw - Kinh doanh có điều kiện Luật doanh nghiệp 2014 có quy định mới trong trường hợp cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài cụ thể như thế nào luật sư Nguyễn Thanh Hà sẽ giải đáp trong video .... Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp Kênh kinh tế tài chính VITV, luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW đã có phần trả lời phỏng vấn về vấn đề Ứng dụng công nghệ vào cuộc họp của công ty, chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung này:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan