Nhà đầu tư nước ngoài muốn lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, phải đáp ứng điều kiện gì?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Nhà đầu tư nước ngoài muốn lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, phải đáp ứng điều kiện gì?

Luật sư tư vấn:

1. Về điều kiện lập cơ sở bán lẻ.

Nghị định số 09/2018/NĐ-CP quy định rõ, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài muốn lập cơ sở bán lẻ thứ nhất phải đáp ứng các điều kiện:

  • Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;
  • Không có nợ quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 1 năm trở lên;
  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Để lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất và thuộc trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế thì nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như với trường hợp lập cơ sở bán lẻ thứ nhất.

Còn với trường hợp phải kiểm tra nhu cầu kinh tế, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện như đối với lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài còn phải đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế.

Cũng theo Nghị định trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế là việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở thứ nhất, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi hay siêu thị mini.

Nghị định cũng quy định rõ về tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế, bao gồm:

- Quy mô của thị trường khu vực địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;

- Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;

- Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy tron khu vực thị trường địa lý;

- Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực thị trường địa lý (tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước; đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực; khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách).

2. Về dịch vụ và chi phí lập cơ sở bán lẻ.

SBLAW có khả năng và kinh nghiệm hỗ trợ doanh nghiệp mở cơ sở bán lẻ bằng cách tư vấn và làm việc với các cơ quan chức năng.

Về chi phí thực hiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có phí tư vấn.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan