Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam qua những hình thức nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi có người bạn là người nước ngoài (Mỹ), bạn tôi đang có dự định đầu tư vào Việt Nam. Cho tôi hỏi: Các hình thức đầu tư mà bạn tôi có thể chọn là gì?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, thì bạn của bạn là người nước ngoài, người bạn đó đang có ý định đầu tư vào Việt Nam, theo quy định của pháp luật, tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn của bạn mà bạn của bạn có thể chọn các hình thức đầu tư sau đây:

Thứ nhất, Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế:

Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 22 Luật Đầu tư 2014 quy định về Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, theo đó:

“1. Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này và phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng”.

Như vậy, với việc thành lập tổ chức kinh tế, thì nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thì nhà đầu tư nước ngoài mới được thành lập tổ chức kinh tế; nhưng nếu như nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp hoặc đầu tư theo hợp đồng thì sẽ không cần phải dự án đầu tư.

Thứ hai, Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

Theo quy định tại Điều 24 Luật Đầu tư có quy định:

“1. Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

2. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 của Luật này”.

Thứ ba, Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Đầu tư quy định:

“1. Nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công”.

Thứ tư, Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC:

Theo khoản 2 Điều 28 Luật Đầu tư có quy định:

“2. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật này”.

Như vậy, khi bạn của bạn đầu tư vào Việt Nam thì bạn của bạn có thể lựa chọn cho mình một hình thức đầu tư như: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

>> Xem thêm: Luật sư cho doanh nghiệp nước ngoài tại SB Law

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan